பரோடா வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு- Bank of Baroda 459 Senior Manager, Manager, Territory Head, Group Head, Senior Relationship Manager, Data Engineers, Creative Designer, Defence Banking Advisor பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த ஆன்லைன் வசதி 12.06.2024 முதல் 02.07.2024 வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://www.bankofbaroda.in/ இல் கிடைக்கும்.

Published by Assistant Manager on

Spread the love

காலியிட விவரங்கள்:

1. Dy. Vice President – Data Scientist – 02 Posts
2. Asst. Vice President – Data Scientist – 05 Posts
3. Dy. Vice President – Data Engineer – 02 Posts
4. Asst. Vice President – Data Engineer – 04 Posts
5. Application Architect – 01 Post
6. Enterprise Architect – 01 Post
7. Infrastructure Architect – 02 Posts
8. Integration Expert – 02 Posts
9. Technology Architect – 02 Posts
10. Quality Assurance Engineers – 01 Post
11. Senior Developer – Full Stack Java – 08 Posts
12. Developer – Full Stack Java – 03 Posts
13. Developer – Full Stack .NET & JAVA – 05 Posts
14. Senior Developer – Mobile Application Development – 02 Posts
15. Developer – Mobile Application Development – 05 Posts
16. Senior UI/UX Designer – 01 Post
17. UI/UX Designer – 01 Post
18. Zonal Sales Manager – MSME Business – 01 Post
19. Zonal Sales Manager – MSME – CV/CME – 01 Post
20. Zonal Sales Manager – MSME – LAP/ Unsecured Business – 01 Post
21. Assistant Vice President MSME – Sales – 17 Posts
22. Assistant Vice President MSME – Sales CV/CME Loans – 03 Posts
23. Senior Manager MSME – Sales – 07 Posts
24. Senior Manager MSME – Sales CV/CME Loans – 04 Posts
25. Senior Manager MSME – Sales LAP/ Unsecured Business Loans – 01 Post
26. Senior Manager MSME – Sales Forex (Export/Import Business) – 10 Posts
27. Manager MSME – Sales – 11 Posts
28. Radiance Private Sales Head – 01 Post
29. Group Head – 04 Posts
30. Territory Head – 08 Posts
31. Senior Relationship Manager – 234 Posts
32. E-Wealth Relationship Managers – 26 Posts
33. Private Banker Radiance Private – 12 Posts
34. Group Sales Head (Virtual RM Sales Head) – 01 Posts
35. Wealth Strategist (Investment & Insurance) – 09 Posts
36. Product Head – Private Banking – 01 Posts
37. Portfolio Research Analyst – 01 Posts
38. Assistant Vice President Acquisition & Relationship Manager – 19 Posts
39. Digital marketing specialists for social media marketing – 01 Post
40. Digital lending risk specialist – 02 Posts
41. Special Analytics for Cross Sell, BNPL – 03 Posts
42. Zonal Lead Business Acquiring – 04 Posts
43. Data Engineers – 01 Post
44. ML Ops Specialist – 01 Post
45. Specialist in RPA – Recon process automation – 01 Post
46. Business Manager (Mobile Banking) – 01 Post
47. Business Manager (FASTAG) – 01 Post
48. Business Manager (BBPS) – 01 Post
49. Lead – UPI – 01 Post
50. Lead – Digital Bank – 01 Post
51. Digital Partnership Lead – Corporates – 01 Post
52. Business Lead – Emerging Startups – 01 Post
53. Analytics Personal Loan – 01 Post
54. Analytics – Auto Loan – 01 Post
55. Analytics – Gold Loan – 01 Post
56. Analytics – Home Loan – 01 Post
57. Creative Designer – 01 Post
58. Lead – Digital Payment Fraud Prevention – 01 Post
59. Lead – Kiosk Operations – 01 Post
60. Specialist UI/UX – Customer journey – 01 Post
61. UPI Merchant Product Manager – 04 Post
62. UI/UX Specialist Digital journey – 01 Post
63. Defence Banking Advisor (DBA) – 07 Post

கல்வித் தகுதி: (02.07.2024 தேதியின்படி)

விண்ணப்பதாரர்கள் முடித்திருக்க B.E/B.Tech, Any Degree வேண்டும்.

வயது வரம்பு: (02.07.2024 தேதியின்படி)

1. Dy. Vice President – Data Scientist – Min – 28 Max – 35 Years
2. Asst. Vice President – Data Scientist – Min – 25 Max – 32 Years
3. Dy. Vice President – Data Engineer – Min – 28 Max – 35 Years
4. Asst. Vice President – Data Engineer – Min – 25 Max – 32 Years
5. Application Architect – Min – 32 Max – 45 Years
6. Enterprise Architect – Min – 32 Max – 45 Years
7. Infrastructure Architect – Min – 32 Max – 45 Years
8. Integration Expert – Min – 32 Max – 45 Years
9. Technology Architect – Min – 32 Max – 45 Years
10. Quality Assurance Engineers – Min – 25 Max – 35 Years
11. Senior Developer – Full Stack Java – Min- 28 Max- 40 Years
12. Developer – Full Stack Java – Min – 25 Max – 35 Years
13. Developer – Full Stack .NET & JAVA – Min – 25 Max – 35 Years
14. Senior Developer – Mobile Application Development – Min- 28 Max- 40 Years
15. Developer – Mobile Application Development – Min – 25 Max – 35 Years
16. Senior UI/UX Designer – Min- 28 Max- 40 Years
17. UI/UX Designer – Min – 25 Max – 35 Years
18. Zonal Sales Manager – MSME Business – Min – 32 Max – 48 Years
19. Zonal Sales Manager – MSME – CV/CME – Min – 32 Max – 48 Years
20. Zonal Sales Manager – MSME – LAP/ Unsecured Business – Min – 32 Max – 48 Years
21. Assistant Vice President MSME – Sales – Min – 28 Max – 40 Years
22. Assistant Vice President MSME – Sales CV/CME Loans – Min – 28 Max – 40 Years
23. Senior Manager MSME – Sales – Min – 25 Max – 37 Years
24. Senior Manager MSME – Sales CV/CME Loans – Min – 25 Max – 37 Years
25. Senior Manager MSME – Sales LAP/ Unsecured Business Loans – Min – 25 Max – 37 Years
26. Senior Manager MSME – Sales Forex (Export/Import Business) – Min – 25 Max – 37 Years
27. Manager MSME – Sales – Min – 22 Max – 35 Years
28. Radiance Private Sales Head – Min – 35 Max – 50 Years
29. Group Head – Min – 21 Max – 35 Years
30. Territory Head – Min – 27 Max – 40 Years
31. Senior Relationship Manager – Min – 24 Max – 35 Years
32. E-Wealth Relationship Managers – Min 23 Max – 35 Years
33. Private Banker Radiance Private – Min33 Max – 50 Years
34. Group Sales Head (Virtual RM Sales Head) – Min31 Max – 45 Years
35. Wealth Strategist (Investment & Insurance) – Min24 Max – 45 Years
36. Product Head – Private Banking – Min24 Max – 45 Years
37. Portfolio Research Analyst – Min22 Max – 35 Years
38. Assistant Vice President Acquisition & Relationship Manager – Min23 Max – 40 Years
39. Digital marketing specialists for social media marketing – Min25 Max – 40 Years
40. Digital lending risk specialist – Min28 Max – 45 Years
41. Special Analytics for Cross Sell, BNPL – Min25 Max – 40 Years
42. Zonal Lead Manager Merchant Business Acquiring – Min26 Max – 40 Years
43. Data Engineers – Min24 Max – 45 Years
44. ML Ops Specialist – Min24 Max – 45 Years
45. Specialist in RPA – Recon process automation – Min26 Max – 40 Years
46. Business Manager (Mobile Banking) – Min26 Max – 40 Years
47. Business Manager (FASTAG) – Min24 Max – 40 Years
48. Business Manager (BBPS) – Min26 Max – 40 Years
49. Lead – UPI – Min26 Max – 40 Years
50. Lead – Digital Bank – Min26 Max – 40 Years
51. Digital Partnership Lead – Corporates – Min29 Max – 45 Years
52. Business Lead – Emerging Startups – Min29 Max – 45 Years
53. Analytics Personal Loan – Min26 Max – 45 Years
54. Analytics – Auto Loan – Min26 Max – 45 Years
55. Analytics – Gold Loan – Min26 Max – 45 Years
56. Analytics – Home Loan – Min26 Max – 45 Years
57. Creative Designer – Min24 Max – 35 Years
58. Lead – Digital Payment Fraud Prevention – Min31 Max – 45 Years
59. Lead – Kiosk Operations – Min31 Max – 40 Years
60. Specialist UI/UX – Customer journey – Min24 Max – 40 Years
61. UPI Merchant Product Manager – Min26 Max – 40 Years
62. UI/UX Specialist Digital journey – Min25 Max – 45 Years
63. Defence Banking Advisor (DBA) – Max – 60 Years

உச்ச வயது வரம்பு தளர்வு:

For SC/ ST Candidates: 5 years
For OBC Candidates: 3 years
For PwBD (Gen/ EWS) Candidates: 10 years
For PwBD (SC/ ST) Candidates: 15 years
For PwBD (OBC) Candidates: 13 years

சம்பள விவரம்:

1. Dy. Vice President – Data Scientist – 25.00 Lacs to 42.00 Lacs
2. Asst. Vice President – Data Scientist – 20.00 Lacs to 40.00 Lacs
3. Dy. Vice President – Data Engineer – 24.00 Lacs to 45.00 Lacs
4. Asst. Vice President – Data Engineer – 24.00 Lacs to 40.00 Lacs
5. Application Architect – 35 Lacs to 55 Lacs
6. Enterprise Architect – 35 Lacs to 55 Lacs
7. Infrastructure Architect – 35 Lacs to 55 Lacs
8. Integration Expert – 35 Lacs to 55 Lacs
9. Technology Architect – 35 Lacs to 55 Lacs
10. Quality Assurance Engineers – 08 Lacs to 15 Lacs
11. Senior Developer – Full Stack Java – 20 Lacs to 26 Lacs
12. Developer – Full Stack Java – 15 Lacs to 20 Lacs
13. Developer – Full Stack .NET & JAVA – 18 Lacs to 25 Lacs
14. Senior Developer – Mobile Application Development – 20 Lacs to 26 Lacs
15. Developer – Mobile Application Development – 12 Lacs to 22 Lacs
16. Senior UI/UX Designer – 10 Lacs to 15 Lacs
17. UI/UX Designer – 08 Lacs to 12 Lacs
18. Zonal Sales Manager – MSME Business – 30 Lacs to 50 Lacs
19. Zonal Sales Manager – MSME – CV/CME – 30 Lacs to 50 Lacs
20. Zonal Sales Manager – MSME – LAP/ Unsecured Business – 30 Lacs to 50 Lacs
21. Assistant Vice President MSME – Sales – 20 Lacs to 40 Lacs
22. Assistant Vice President MSME – Sales CV/CME Loans – 20 Lacs to 40 Lacs
23. Senior Manager MSME – Sales – 10 Lacs to 30 Lacs
24. Senior Manager MSME – Sales CV/CME Loans – 10 Lacs to 30 Lacs
25. Senior Manager MSME – Sales LAP/ Unsecured Business Loans – 10 Lacs to 30 Lacs
26. Senior Manager MSME – Sales Forex (Export/Import Business) – 10 Lacs to 30 Lacs
27. Manager MSME – Sales – 05 Lacs to 15 Lacs
28. Radiance Private Sales Head – 20 Lacs to 35 Lacs
29. Group Head – 16 Lacs to 28 Lacs
30. Territory Head – 14 Lacs to 25 Lacs
31. Senior Relationship Manager – 8 Lacs to 14 Lacs
32. E-Wealth Relationship Managers – 4 Lacs to 8 Lacs
33. Private Banker Radiance Private – 14 Lacs to 25 Lacs
34. Group Sales Head (Virtual RM Sales Head) – 14 Lacs to 25 Lacs
35. Wealth Strategist (Investment & Insurance) – 12 Lacs to 20 Lacs
36. Product Head – Private Banking – 10 Lacs to 16 Lacs
37. Portfolio Research Analyst – 6 Lacs to 10 Lacs
38. Assistant Vice President Acquisition & Relationship Manager – 10 Lacs to 30 Lacs
39. Digital marketing specialists for social media marketing – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
40. Digital lending risk specialist – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
41. Special Analytics for Cross Sell, BNPL – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
42. Zonal Lead Manager Merchant Business Acquiring – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
43. Data Engineers – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
44. ML Ops Specialist – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
45. Specialist in RPA – Recon process automation – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
46. Business Manager (Mobile Banking) – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
47. Business Manager (FASTAG) – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
48. Business Manager (BBPS) – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
49. Lead – UPI – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
50. Lead – Digital Bank – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
51. Digital Partnership Lead – Corporates – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
52. Business Lead – Emerging Startups – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
53. Analytics Personal Loan – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
54. Analytics – Auto Loan – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
55. Analytics – Gold Loan – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
56. Analytics – Home Loan – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
57. Creative Designer – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
58. Lead – Digital Payment Fraud Prevention – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.  
59. Lead – Kiosk Operations – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
60. Specialist UI/UX – Customer journey – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
61. UPI Merchant Product Manager – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
61. UI/UX Specialist Digital journey – Remuneration will be offered based on candidate’s qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark.
61. Defence Banking Advisor (DBA) – 24 Lacs P.A.

தேர்வு செய்யும் முறை:

1. Short Listing
2. Interview

விண்ணப்பக் கட்டணம்:

For SC, ST, PWD & Women Candidates  – Rs.100/-
For General, EWS & OBC Candidates  – Rs.600/-
Payment Mode: Online

முக்கிய நாட்கள்:

விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான தொடக்க தேதி:

12.06.2024

விண்ணப்பம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி:

02.07.2024

View Notification

Apply Online

Yum

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *